IEEE/CIC International Conference on Communications in China
27-29 July 2016 – Chengdu, China

Committee

2016 IEEE/CIC ICCC COMMITTEE

Shaoqian Li


General Chair

Shaoqian Li
Professor
UESTC

Xingsheng Zhang


General Chair

Xingsheng Zhang
VP & Secretary
CIC

Wei Zhang


Publicity Chair

Wei Zhang
University of New
South Wales
Australia

Meixia Tao


Publicity Chair

Meixia Tao
Shanghai Jiao Tong
University
China

Hongfang Yu


Publicity Chair

Hongfang Yu
UESTC
China

Kun Yang


Publicity Chair

Kun Yang
University of Essex
UK

Shui Yu


Publication Chair

Shui Yu
Deakin University
Australia
CIC

Kun Wang


Publication Chair

Kun Wang
Nanjing University
of P&T
China

Fan Wu


Publication Chair

Fan Wu
UESTC
China

Bin Ma


Financial Chair

Bin Ma
China Institute of
Communications
China

Bruce Worthman


Financial Chair

Bruce Worthman
IEEE ComSoc
USA

Bo Yan


Local Arrangement
Chair

Bo Yan
UESTC
China

Xiaoyan Huang


Local Arrangement
Chair

Xiaoyan Huang
UESTC
China

Rongping Lin


Local Arrangement
Chair

Rongping Lin
UESTC
China

Yunkai Wei


Local Arrangement
Chair

Yunkai Wei
UESTC
China

Jingran Lin


Registration Chair

Jingran Lin
UESTC
China

Yue Cao


Workshop Chair

Yue Cao
University of Surrey
UK

Geyong Min


Workshop Chair

Geyong Min
University of Exeter
UK

Sumei Sun


Tutorial Chair

Sumei Sun
I2R, Singapore
Singapore

Xuming Fang


Tutorial Chair

Xuming Fang
Southwest Jiaotong
University
China

Gang Wu


Keynotes Inviting

Gang Wu
UESTC
China

Pingyi Fan


Invited Track Chair

Pingyi Fan
Tsinghua University
China

Guodong Zhao


Invited Track Chair

Guodong Zhao
UESTC
China

TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE

Supeng Leng


TPC Chair

Supeng Leng
UESTC
China

Yan Zhang

TPC Chair
Yan Zhang
University of Oslo &
Simula Research
Laboratory
Norway

Nei Kato


TPC Chair

Nei Kato
Tohoku University
Japan

Guang Shi


TPC Chair

Guang Shi
CIC
China


STC: Selected Topics in Communications

Chau Yuen


Symposium Chair

Chau Yuen
Singapore University
of Technology and
Design
Singapore

Chonggang Wang


Symposium Chair

Chonggang Wang
InterDigital
USA

Yifan Chen


Symposium Chair

Yifan Chen
South University of
Science and
Technology of China
China

Ren Ping Liu


Symposium Chair

Ren Ping Liu
CSIRO
Australia

SPC: Signal Processing for Communications

Xing Zhang


Symposium Chair

Xing Zhang
Beijing University of
Posts and
Telecommunications
China

Yue Gao


Symposium Chair

Yue Gao
Queen Mary
University of London
UK

Tomohiko Taniguchi


Symposium Chair

Tomohiko Taniguchi
Fujitsu Labs Ltd
Japan

OCSN: Optical Communication Systems and Network

Zhengyuan Xu


Symposium Chair

Zhengyuan Xu
University of Science
and Technology of
China
China

Jaafar Elmirghani


Symposium Chair

Jaafar Elmirghani
University of Leeds
UK

Chongfu Zhang


Symposium Chair

Chongfu Zhang
UESTC
China

NGN: Next Generation Networking

Shiwen Mao


Symposium Chair

Shiwen Mao
Auburn University
USA

Lei Shu

Symposium Chair
Lei Shu
Guangdong
University
of Petrochemical
Technology, China
and University of
Lincoln, UK

Xiaohong Huang


Symposium Chair

Xiaohong Huang
Beijing University of
Posts and
Telecommunications
China

CCT: Communication and Control Theory

Jun Fang


Symposium Chair

Jun Fang
UESTC
China

Carlo Fischione


Symposium Chair

Carlo Fischione
The Royal Institute
of Technology
Sweden

Zhiguo Shi


Symposium Chair

Zhiguo Shi
Zhejiang University
China

SNBD: Social Networks and Big Data

Song Guo


Symposium Chair

Song Guo
University of Aizu
Japan

Min Chen


Symposium Chair

Min Chen
Huazhong University
of Science and
Technology
China

Pan Hui


Symposium Chair

Pan Hui
Hong Kong
University of Science
and Technology
Hong Kong, China

WCS: Wireless Communications Systems

Zhu Han


Symposium Chair

Zhu Han
University of
Houston
USA

Lingyang Song


Symposium Chair

Lingyang Song
Peking University
China

Xijun Wang


Symposium Chair

Xijun Wang
Xidian University
China

WNM: Wireless Networking and Multimedia

Honggang Wang


Symposium Chair

Honggang Wang
University of
Massachusetts
Dartmouth
USA

Qingchun Chen


Symposium Chair

Qingchun Chen
Southwest Jiaotong
University
China

Yunjian Jia


Symposium Chair

Yunjian Jia
Chongqing
University
China

PSC: Privacy and Security in Communications

Xiaojiang Du


Symposium Chair

Xiaojiang Du
Temple University
USA

Xiangyun Zhou


Symposium Chair

Xiangyun Zhou
Australia National
University
Australia

Hongwei Li


Symposium Chair

Hongwei Li
UESTC
China

IEEE/CIC ICCC STEERING COMMITTEE

Xuemin (Sherman) Shen


Chair

Xuemin (Sherman)
Shen
University of Waterloo
Canada

Ke Gong


Vice Chair

Ke Gong
Nankai University
China

Zhen Yang


Vice Chair

Zhen Yang
Nanjing University of
Posts and
Telecommunications
China

Khaled B. Letaief

Member
Khaled B. Letaief
Hong Kong University
of Science and
Technology
ComSoc VIP

Kwang-Cheng Chen


Member

Kwang-Cheng Chen
National Taiwan
University
Taiwan, China

Steve Weinstein


Member

Steve Weinstein
CTTC Consulting
USA

Tong Song


Member

Tong Song
CIC
China

Yinghai Zhang


Member

Yinghai Zhang
Beijing University of
Posts and
Telecommunications
China

Zhisheng Niu


Member

Zhisheng Niu
Tsinghua University
China